لطفا جهت درخواست صدور سند و پلاک پهپاد، به سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس uas.cao.ir مراجعه نمایید.