در صورت نداشتن معرف، نیازی به پر کردن این آیتم نیست.
جهت ارسال گواهینامه خلبانی پهپاد (کامل قید شود)
کسب و کار مد نظر شما کدام کاربرد پهپاد است؟
Click or drag a file to this area to upload.
حجم فایل باید کمتر از 500 کیلوبایت و فرمت عکس jpg یا PDF باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
حجم فایل باید کمتر از 500 کیلوبایت و فرمت عکس jpg یا PDF باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
حجم فایل باید کمتر از 500 کیلوبایت و فرمت عکس jpg یا PDF باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
حجم فایل باید کمتر از 500 کیلوبایت و فرمت عکس jpg یا PDF باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
حجم عکس باید کمتر از 500 کیلوبایت و فرمت jpg باشد.