در صورت نداشتن معرف، نیازی به پر کردن این آیتم نیست.
جهت ارسال گواهینامه خلبانی پهپاد